۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

 

ترم اول

 

ایام هفته

ساعات تشکیل کلاس

8-10

10-12

12-13

13-14

14-16

شنبه

روش های آمار زیستی1

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

اصول اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر

 

 

 

سه شنبه

روش تحقیق

 

سیستمهای اطلاع رسانی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

*****

******

***********

**********

**********

******

*********

ترم دوم

شنبه

روشهای آمار زیستی 2

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

 

 

 

یکشنبه

 

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

 

 

 

دوشنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

*****

*******

************

**********

***********

******

*********

ترم سوم

شنبه

 

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر

سمینار

 

 

سه شنبه

روشهای نمونه گیری

 

 

 

 

چهارشنبه