۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
 

 

  ترم اول

 

ایام هفته

ساعات تشکیل کلاس

8-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

شنبه

 

استنباط آماری

استنباط آماری

 

استنباط آماری

 

یکشنبه

 

زبان تخصصی

زبان تخصصی

 

 

 

دوشنبه

مدل های خطی

مدل های خطی

 

 

 

 

سه شنبه

طرح و تحلیل ازمایشهای بالینی

طرح و تحلیل ازمایشهای بالینی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

روشهای پیشرفته اپیدمیولوژی در امار

روشهای پیشرفته اپیدمیولوژی در امار

 

 

 

*****

******

***********

**********

**********

******

*********

********

  ترم دوم

شنبه

تحلیل بقا

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

فرایند تصادفی

فرایند تصادفی

 

 

فرایند تصادفی

دوشنبه

سیستمهای اطلاع رسانی

 

تحلیل بقا

 

 

 

سه شنبه

 

 

تحلیل داده های گسسته

 

تحلیل داده های گسسته

تحلیل داده های گسسته

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

*****

*******

************

**********

***********

******

*********

********

 ترم سوم

شنبه

 

مباحث خاص

مباحث خاص

 

مباحث خاص

 

یکشنبه

نظریه یادگیری آماری

 

 

 

 

 

دوشنبه

تحلیل داده های طولی

تحلیل داده های طولی

 

 

 

 

سه شنبه

نظریه یادگیری آماری

 

 

 

 

 

چهارشنبه