۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تعداد بازدید : 1675

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم  معصومه صادقی

مدلسازی بار بیماری های قلبی عروقی بر اساس تغییرات هرم سنی و جنسی جامعه ایران

آقای دکتر حقدوست

دریافت

2

خانم  مریم مرزبان

بررسی تخمین پوشش داده های مرگ ومیر ناشی از سرطان در ثبت مرگ و میر استان فارس بوسیله شیوه صید و باز صید

آقای دکتر درتاج

دریافت

3

آقای  شمس الله قنبری

-

-

-

4

خانم  مریم نصیریان

مدل سازی توزیع مورد انتظار عفونتهای جدیذ اچ ای ای وی بر اساس گروههای مواجهه در ایران

آقای دکتر حقدوست

دریافت