۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تعداد بازدید : 1700

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای محمد رضا اعتصامی

بررسی عوامل مرتبط با آگاهی،نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستانی در مواجهه شغلی با عفونت HIV، HBV، HCV در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1394

خانم دکتر شاه اسماعیلی

دریافت

2

امیرتیموری

 

خانم دکتر شاه اسماعیلی

دریافت

3

آقای محمد امین فرهمند فر

 

بررسی ارتباط آسم و رینیت آلرژیک با اشتغال در باغ های خرما در شهرستان جهرم در سال ۱۳۹۵

خانم دکتر خانجانی

دریافت

4

آقای مرتضی عباسی

بررسی توزیع مکانی بروسلوز در جمعیت انسانی و گاوی طی سال های 1390-1394 و عوامل مرتبط با آن در جمعیت انسانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آقای دکتر شریفی

دریافت

5

خانم زینب حیدری

تعیین ساختار سنی جنسی شبکه اجتماعی مردان کرمان و برآورد نسبت شکست درمان نگهدارنده متادون در افراد بالای 18 سال کرمان به روش بسط شبکه ای

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

 

خانم لیلا توکلی

بررسی بقاء زنان تشخیص داده شده پستان از سال 1380 تا پایان سال 1392 در استان کرمان و عوامل مؤثر بر آن و پیش بینی بروز سرطان پستان در ده سال آینده در استان کرمان

خانم دکتر خانجانی

دریافت