۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تعداد بازدید : 2035

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم سمانه ترکیان

 

خانم دکتر خانجانی

 

2

خانم ندا ملک محمدی

 

خانم دکتر ذوالعلی

 

3

خانم وجیهه روحی

 

خانم دکتر شاه اسماعیلی

 

4

آقای محسن بهزادی

 

آقای دکتر شریفی