۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تعداد بازدید : 1607
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم سعیده حاجی مقصودی

تاثیر روشهای مختلف بر آورد داده‌های گمشده بر نتایج حاصل از مدل های رگرسیون

آقای دکتر بانشی

دریافت

2

خانم اعظم رستگاری

مفایسه ویژگی های مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی در تشخیص عوامل موثر بر ترزیق مواد در زندانیان

آقای دکتر بانشی

دریافت

3

خانم فریماه شمسی

مقایسه روشهای مختلف آماری در تعیین معنی داری قانون موازنه هاردی وین برگ در مطالعات مورد شاهدی در مطالعات ژنتیکی همراهی

آقای دکتر بهرامپور 

دریافت

4

خانم مونس بذر افشان

مقایسه معیارهای مختلف شباهت تحلیل خوشه ای در تشخیص بیماری های کبدی

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

5

خانم آذر اسدآبادی

پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی

آقای دکتر بهرامپور

دریافت