۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

 

1

آیین نامه دفاع دانشجویان دکتری تاریخ 97/7/21

دریافت

2

آیین نامه دفاع دانشجویان دکتری با دو مقاله اکسپت شده

دریافت

  3

قبولی مقاله مرور نظام مند و متا آنالیز به عنوان مقاله برای دفاع

دریافت

  4

سابمیت کردن مقاله در دوره کارشناسی ارشد برای اخد مجوز دفاع

دریافت

  5

log Book طراحی شده برای دانشجویان دکتری توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دریافت

  6

صورتجلسه یکصد و سی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 96/7/23

دریافت

  7

دستور العمل مقالات شرطی دانشجویان دکترای تخصصی، و نمره مقاله از پایان نامه

دریافت

  8

شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری

دریافت

  9

فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران

دریافت

 10

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی در دوران مرخصی

دریافت

11

فرم مرخصی آموزشی و غیر آموزشی

دریافت