۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1387 در مقطع فوق لیسانس اپیدمیولوژی و از سال 1388 در مقطع فوق لیسانس آمار زیستی و دکتری اپیدمیولوژی دانشجو میپذیرد. دوره دکتری آمار زیستی نیز از بهمن 1393 راه اندازی گردیده است.

سیاست کلی گروه تربیت نیروی متخصص و کارآمد با توانایی علمی کافی و قدرت استفاده از نرم افزارهای مختلف می باشد. طبیعتا قسمتی از این نیاز از طریق واحد های درسی تحقق مییابد. در کنار آن ژورنال کلابهای گروه و کارگاه های آموزشی راه کار های دیگر برای افزایش سطح مهارتهای دانشجو میباشند.