۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تعداد بازدید : 2011

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم سمیرا جعفری

 

آقای دکتر بهرامپور

 

2

خانم  ناهید عسکری

 

آقای دکتر جهانی

 

3

آقای آرش فرورهری

 

خانم دکتر دهش

 

4

آقای مسعود زارعی

 

آقای دکتر جهانی

 

5

خانم طوبی نریمانی

 

خانم دکتر میرزایی

 

6

خانم فهیمه فوجی

 

خانم دکتر میرزایی