۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
تعداد بازدید : 1946

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم  فاطمه خزاعی

 

آقای دکتر بهرامپور

 

2

خانم  محبوبه موسوی

 

آقای دکتر جهانی

 

3

خانم  شهره شفیعی

مقایسه روش ماشین بر بار پشتیبان با روش های مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در طبقه بندی تزریق کنندگان مواد مخدر و محرک و روابط جنسی خارج از ازدواج دائم در جوانان 19-29 ساله

آقای دکتر بانشی

دریافت

4

خانم  فاطمه محتشم

 

آقای دکتر بهرامپور

 

5

خانم  معصومه محمودی

مقایسه مدل های پارامتریک بقا (مدل های وایبل و لگ نرمال) در داده های چندسطحی وزن داده شده و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در گروه سنی 29-19 سال در ایران

خانم دکتر میرزایی

دریافت

6

خانم  عطیه کامل خدابنده

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک رتبه ای چند سطحی وزن دار شده در بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از مواد مخدر قبل از برقرار رابطه جنسی در زنان آسیب پذیر در ایران در سال 1388

خانم دکتر میرزایی

دریافت

7

آقای  صابر امیرزاده

مدل رگرسیون شمارشی با صفر زیادی در داده های وزن دار شده و کاربرد آن در بررسی عوامل مؤثر بر تعداد دفعات رابطه جنسی و استفاده از کاندوم در زنان تن فروش در ایران در سال 1388

آقای دکتر جهانی

دریافت