۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
تعداد بازدید : 2325

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم ناهید باقری

تعیین عوامل مؤثر روی مصرف شیشه در گروه سنی 19-29 سال کشور با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چند سطحی

خانم دکتر میرزایی

دریافت

2

خانم حدیث درویش زاده

مقایسه مدل های پارامتری نهایی و وایبل به منظور بررسی عوامل مؤثر بر سن شروع مصرف شیشه در داده های سانسور دو سویه

خانم دکتر میرزایی

دریافت

3

خانم زهرا زمانی نسب

 

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

4

خانم اعظم کرهانی

پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بیزی

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

5

آقای مهران نخعی زاده

 

آقای دکتر جهانی

دریافت

6

خانم سپیده روحی

مقایسه رگرسیون دوجمله ای منفی صفر متورم بیزی با غیر بیزی بر داده های شمارشی شناخت افراد الکلی

آقای دکتر بهرامپور

دریافت