۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تعداد بازدید : 1991
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای علی کارآموزیان

بررسی رابطه بین موقعیت افراد در شبکه خطر و عوامل زمینه ای با رفتار پر خطر تزریق معتادان با استفاده از مدل چند سطحی عضویت متعدد در شهر کرمان

آقای دکتر جهانی

دریافت

2

خانم مینا حسینی

بررسی و مقایسه مدلهای شفا یافته وایبل و لگ نرمال با کاکس در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان در رفسنجان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

3

خانم مهناز خسروی

کاربرد مدل چند سطحی بیزی در تعیین عوامل مؤثر بر رضایت-      -مندی بیماران و مقایسه آن با مدل چند سطحی کلاسیک در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1394         

آقای دکتر جهانی

دریافت

4

خانم فاطمه  مهدی زاده

کاربرد مدل های رگرسیون بوم شناختی در مدلسازی داده های گروهی و تعیین عوامل موثر در مصرف الکل

آقای دکتر بانشی

دریافت

5

خانم نسرین بیگتاشی

بررسی تاثیر نقطه برش و درصد رویداد بر عملکرد تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک

آقای دکتر بانشی

دریافت

6

خانم فرزانه نیساری

مقایسه مدل های رگرسیونی پواسن، پواسن گاما و پواسن لگ نرمال در داده های صفر متورم در بهداشت دهان و دندان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

7

خانم ثریا عباس زاده

بررسی عملکرد مدل های تحلیل مسیر ، تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و مدلسازی معادلات ساختاری روی بررسی روابط پیچیده بین متغیرها         

آقای دکتر بانشی

دریافت