۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
تعداد بازدید : 1887
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای مهدی افشاری

تعیین خطر سالیانه عفونت سلی در منطقه سیستان با استفاده از روش آماری       Bayesian Mixture model

آقای دکتر حقدوست

دریافت

2

آقای خداداد شیخ زاده

مدل سازی تغییرات در روند و توزیع خطر انتقال مالاریا در سطح کشور در طی دهه آینده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GPS

آقای دکتر حقدوست

دریافت

3

خانم مریم نصیریان

مدل سازی یرآورد شیوع و بروز برخی عفونت های آمیزشی در ایران برای سال 1392

آقای دکتر حقدوست

دریافت

3

آقای محمود موسی زاده

پیش بینی تغییرات زمانی بروز بیماری سل، تعیین میزان عود و بقا بیماران و بررسی وضعیت نظام مراقبت گروه های در معرض خطر سل در ایران

خانم دکتر خانجانی

دریافت

4

آقای حسین مولوی

بررسی پوشش ثبت در ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های ۹۱-۱۳۷۸

آقای دکتر حقدوست

دریافت

5

خانم سنا عیب پوش

Spatio-temporal & population dynamics of HIV-1 CRF35_ AD & subtype B in Iran

آقای دکتر حقدوست

دریافت