۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/AliAkbarHaghdoost1.jpg

آقای دکتر عباس بهرامپور

مرتبه علمی: استاد

 

Google scholar

Scoups

C.V

Email address: abahrampour@yahoo.com

Tel:(034)31325089

http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/Dr%20baneshi1.jpg

آقای دکتر محمد رضا بانشی

مرتبه علمی: دانشیار

Google scholar

Scopus

C.V

Email address: rbaneshi2@gmail.com

Tel: (034)31325088

 

 آقای دکتر یونس جهانی

مرتبه علمی: استادیار

 

Google scholar

Scopus

C.V

Email address: yonesjahani@yahoo.com

Tel: (034)31325421

خانم دکتر مقدمه میرزایی

مرتبه علمی: استادیار

 

Google scholar

Scopus

C.V

Email address: moghadameh_mirzai@yahoo.com

Tel: (034)31325420

 

خانم دکتر تانیا دهش

مرتبه علمی: استادیار

Google scholar

Scopus

C.V

Email address: tania_dehesh@yahoo.com 

Tel: (034)31325069